Helhedsplan Bavelse

 

Udviklingsplan for Bavelse kirkegård.

1 Karakteristika ved Bavelse Kirkegård :

Bavelse kirke og kirkegård er smukt beliggende ud til Bavelse sø med herregården Bavelse som eneste nabo.

Bavelse sogn har 142 indbyggere.

Kirken daterer sig tilbage til 1100 tallet.

Gravene er beliggende på kirkens øst, syd og vest side og de er alle fint omkransede af thuja hække.

Lave, snirklede og kantede thujahække markerer kirkegården på sydsiden mod parkerings-pladsen.

Op ad kirkens sydmur til højre for kirkens indgang ligger to grave, hvoraf én stadig er i brug. Disse grave nedlægges ved udløb af gravstedsaftale.

Ved siden af ligger tre grave, der ikke er i brug. Her er hækken fjernet, thujaerne er stammet op og tre meget flotte bevaringsværdige gravsten står her. Stedet fungerer som Lapidarium.

Et større Lapidarium ligger til venstre for kirkens indgang op ad kirkemuren – alle gravsten er sat i perlesten.

Kirkegårdens største gravbed ligger lige overfor kirkens sydmur, herudover ligger et gravbed ret mod vest, samt et gravbed ret mod øst.

På kirkens nordside ligger Fællesgraven med en fin natursten som markering. En række urnepladser med gravplader ligger ved siden af.

Resten af nordsiden ligger hen som én stor plæne.

Kirkegården omkranses af 13 store kastanjetræer, øst og nordsiden afgrænses endvidere af en muret kampestensmur, syd og vestsiden omgærdes af et hegnet stengærde.

Fra kirkegården er der en formidabel udsigt mod Næsbyholm storskov mod nord og over Bavelse sø mod sydvest.

2. Plan for kirkegårdens udvikling :

Bavelse kirkegård har status som landkirkegård. Det vil sige, at man her har bedre pladsforhold, hvilket giver mulighed for at have lidt større gravmål end på vor bykirkegård. Taksterne er ens på alle tre kirkegårde.

For at imødegå nutidens krav om plads til kistestørrelse, til graverens entrepenørmaskiner og til handicapvenlige adgangsforhold ( kørestole, rollatorer), arbejdes på en udvidelse af alle kistegrave med et mindstemål på 1,5 x 3 m.

Urnegrave 1,5 x 1,5 m.

I den forbindelse må stierne have en bredde på 1,5 - 2 m alt efter om det er småstier eller hovedstier.

Hovedstien skal kunne give adgang for bedemandskørsel, samt kørsel af håndværkskøretøjer og entrepenørmaskiner.

Kirkebygningen friholdes hele vejen rundt om, på nær ved Lapidarierne. Det vil være praktisk i forbindelse med udvendig vedligeholdelse, samt fremhæve kirkebygningen.

Lapidarium langs kirkebygningen er dog ikke noget problem for adgangsforhold til arbejdskøretøjer.

Gravpladser på kirkebygningens sydmur, til højre for våbenhuset nedlægges, og omdannes til Lapidarium.

Vore Lapidarier har en bund af perlesten og så lidt beplantning som mulig for at fremhæve de bevaringsværdige gravsten.

For at gøre gravpladserne lettere tilgængelige for besøgende , for graveren i hans arbejde og for vedligeholdelsesarbejde med hækklipning ændres gravenes hækomkransning fra en firesidig til en tresidig hæk med åben front af chaussé sten.

Gravarealet overfor kirkens sydmur – her vil gravrækkerne blive samlet parvis og afsluttes med en enkelt række. Dette giver plads til større grave og til gravstier i passende størrelse.

To staudeurnebede vil være en pæn måde at ramme gravbedene ind på.

Staudebede passes som naturbede.

For at gøre bedene harmoniske og ensartede vil der være regler for, hvilken type af gravmonument man kan anvende i hvert bed. Et bed kan have natursten som gravmonument et andet kan have lærkestolper med messingplade som monument.

Buketter kan sættes på hver grav, men herudover ønskes en mere diskret individuel pyntning end på de traditionelle gravsteder.

Grandækning vil ikke blive foretaget som i de øvrige bede.

Gravstederne på vestsiden reduceres i antal, så der fremover kun vil være en parvis gravrække med god plads rundt omkring gravbedet.

En gravrække kan anlægges som staudebed.

Østsidens gravpladser reduceres ligeledes i antal, så gravene ligger parvis.

Dette bed vil også være egnet som staudebed.

Fællesgraven på nordsiden bevares som den er.

Plads til urne og kistenedsættelser i græs ved siden af.

Alle ændringer vil ske ved udløb af gravstedskontrakter.

Det store græsområde langs kirkens nordside påtænkes delt op i områder som klippes 1). ugentligt og 2). klippes 6-8 gange pr. sæson.

Området omkring Fællesgraven klippes ugenligt samt adgangssti hertil.

Klynger af påske og pinseliljer sættes for at lyse op om foråret i den grønne flade.

Endvidere anlægges her et rhododendronbed til at bryde den store ensformige plæne.

En bænk sættes på kirkens nordside, så man kan nyde synet af rhododendronbedet, Fællesgraven, det åbne land og Næsbyholm storskov i horisonten.

3. Forventet gravpladsbehov :

Der er stor overkapacitet for fremtidigt behov for gravplads, idet der kun forventes pladsbehov for 1 -2 årligt.

Bavelse kirkegård har nu 70 gravsteder i brug, 55 ledige gravpladser , 47 ledige fælles urnepladser.

2009 : 1 kiste,1 urnebegravelse, 2010 : 1 kistebegravelse, 2011 : 1 kistebegravelse.

Nuværende gravpladstilbud : a) 103 kistegravpladser b) 19 urnegravpladser c) 50 fælles urnegravpladser.

I alt rådes over 172 grave.

Fremtidige gravpladstilbud : skønnet behov 25 % kistegravpladser, 75 % urnegravpladser.

Samlede gravtilbud fremover 126 pladser fordelt som følger :

36 kistegravpladser, 12 urnenedsættelser i græs, 30 urnepladser i Fællesgrav, 40 urnegravpladser, 8 kistenedsættelser i græs.

4. Fremtidige plejeplaner for kirkegården :

Gravstederne plejes i henhold til aftalen med gravstedsindehaverne.

Gravbede i staudebedene plejes som ensartede bede ifølge overordnet vedtægt for disse bede.

Græsarealet nord for kirken deles op i a) et område omkring gravpladsen og rhododendronbedet b) det store område udenom.

Område a) her slås græsset en gang ugenligt, område b) her slå græsset 6-8 gange årligt.

Højbedet med rhododendron sat i barkflis passes efter behov.

5. Forventet arbejdstidsbehov og fordeling mellem gravernes aktiviteter :

10 – 15 ugentlige arbejdstimer i højsæson.

_______________

Dorthe Mortensen

Formand for Kirkegårdsudvalget d. 29.5.2012.

Bavelse kirkegård