Helhedsplan Næsby Kirkegård

1. Karakteristika ved Næsby Kirkegård :

Næsby sogn har 390 beboere .

Midt i byen ved gadekæret ligger kirken på et bakkedrag omkranset af et stengærde. Fra kirkens indgangsparti er der en fin udsigt over byen og det bakkede landskab.

Kirken er oprindeligt bygget i middelalderen ved siden af den daværende stormandsgård, Næsbygård.

Den kirke vi kender i dag daterer sig dog for størstedelen kun tilbage til 1875-76, da en gennemgribende om og tilbygning blev foretaget. Kun ganske få murrester er tilbage fra den oprindelige kirke.

Kirkegården er på 6000 m2 fordelt på en øvre og nedre del.

Den øvre

ældste kirkegård ligger på bakkedraget rundt om kirken og nedenfor mod syd ligger en mindelund på en lavere liggende plæne.

Beplantningen af kirkegården består af en markant lindeallé langs det sydvestlige indgangsparti og endnu en række lindetræer følger kirkegængeren fra den nyanlagte parkeringsplads på nordøstsiden til kirkens hovedindgang. På nordsiden og sydsiden af kirken står flere solitære thujaer op ad kirkemuren.

De almindelige urne og kistegravsteder ligger rundt om kirken på den øvre kirkegård. Fine klippede buksbomhække afslutter dem alle.

På nordsiden ligger stadig enkelte spredte gravsteder, men herudover ligger området hen som græsareal.

Ved kirkens østgavl ligger et gammelt gravbed i en tidstypisk og bevaringsværdig smuk stil.

Langs kirkens sydmur ligger den største koncentration af gravpladser adskilt af små smalle kirkegange, mange af disse gravpladser er ikke i brug.

Den nedre

del fremstår som et stort parklignende område med noget spredte solitærtræer.

Her findes den Rønnenkampske Mindelund med gravsten for medlemmer af den Rønnenkampske familie.

Da Christian Rønnenkamp stiftede Kristiandals Kloster i Atterup var det naturligt, at de afdøde frøkener blev gravlagt i Mindelunden i Næsby. De ligger her nedlagt med hver sin gravplade i et samlet rektangulært område midt på plænen.

Bagerst på denne plæne blev Fællesgraven anlagt ca. omkring 1984.

2. Plan for kirkegårdens udvikling :

Næsby kirkegård har status af landkirkegård. Det vil sige, at man her har bedre pladsforhold, hvilket giver mulighed for at have lidt større gravmål end på vor bykirkegård.

Taksterne er ens på alle tre kirkegårde.

For at imødegå nutidens krav om plads til kistestørrelse, graverens entrepenørmaskiner samt til handicapvenlige adgangsforhold (kørestole og rollatorer), arbejdes på en udvidelse af alle kistegrave med et mindstemål på 1,5 x 3 m.

Urnegrave 1,5 x 1,5 m.

I den forbindelse må stierne have en bredde på 1,5 – 2 m. alt efter om det er småstier eller hovedstier.

Hovedstien skal kunne give adgang for bedemandskørsel, samt kørsel for håndværkskøretøjer og andet entrepenørmaskinel.

Der arbejdes hen mod en friholdelse af kirkemuren hele vejen rundt om bygningen , hvilket vil være praktisk i forbindelse med udvendig vedligeholdelse og endvidere vil det fremhæve kirkebygningen.

Lapidarium op ad kirkemuren er dog ikke noget problem for adgangsforhold til eks. liftvogn.

Alle vore Lapidarier har en bund af perlesten og så lidt beplantning som mulig for at fremhæve de bevaringsværdige gravsten.

For at gøre gravpladserne lettere tilgængelige for besøgende, for graveren i hans arbejde og for vedligeholdelsesarbejde med hækklipning, ændres gravenes hækomkransning fra en firesidig til en tresidig hæk med en åben front af chaussé sten.

Dette fraviges dog i det store samlede bed på kirkens østside, på grund af den tidstypiske og bevaringsværdige stil.

Den Rønnenkampske Mindelund bevares som den er.

Mindelunden for de afdøde frøkener på Kristiandals Kloster bevares ligeledes, men nye gravsætninger ønskes ikke længere her.

Det store græshenlagte område deles op arealer, der klippes hver uge og arealer, der klippes 6-8 gange i sæsonen.

Græsnedlagte grave og adgangsstier hertil klippes ugentligt.

Klynger af påske og pinseliljer sættes for at lyse op om foråret i den grønne flade.

På kirkegårdens

øvre

del omlægges vest og nordsiden til græsareal og perlestensgange, idet de noget spredte gravsteder her vil blive nedlagt i takt med udløb af gravstedskontrakter.

Dette gøres dels for at skabe en bedre sammenhæng i vore gravbede, dels for at reducere i gravarealet.

Gravnedsættelser med plade vil stadig kunne finde sted her.

Græsslåning vil også her blive prioriteret i ugentlige og reducerede arealer.

På kirkens østside ligger en samling bevaringsværdige grave, som ønskes bevaret for eftertiden som et tidstypisk eksempel. Det drejer sig om gravene 7,8,9,10,20,21. Disse grave fredes og kan altså ikke bruges til fremtidige grave.

Det store samlede gravbed syd for kirken reduceres til otte gravrækker, med kiste og urnegravpladser.

Mindst to bede foreslås anlagt som staudeurnebede.

Staudebedet ønskes passet som naturbed.

For at gøre hvert bed harmonisk og ensartet vil der være regler for hvilken type af gravmonument man kan anvende i hvert bed. Nogle bede vil have natursten som gravmonumenter, andre vil have lærkestolper.

Buketter kan sættes på hver grav, men herudover ønskes en mere diskret, individuel pyntning end på de traditionelle gravsteder.

Grandækning vil ikke foretages som i de øvrige bede.

Som en afslutning på bedet afsættes et vinklet bed omkring flagstangen med en form for bunddække, samt et par små træer. En udsigtsbænk med skraldestativ placeres ved siden af.

Alle ændringer vil ske ved udløb af gravstedskontrakter.

Lapidarium anlægges ved kirkens sydvest indgang.

Ny Fællesgrav anlægges ved kirkens nordvest indgang for at gøre den mere synlig. Lokal granitsten ville passe fint hertil.

Gamle Fællesgrav nedlægges efter år 2020 ved senere stillingtagen.

3. Forventet gravplads behov :

Der er stor overkapacitet for fremtidigt gravpladsbehov, idet der kun forventes at være et gravpladsbehov for 1-2 begravelser årligt.

Nuværende gravpladstilbud :

a.) 178 kistegrave b.) 6 urnepladser c.) 9 urnenedsættelsespladser d.) ca. 30 fælles urnegrave e.) 68 urnegrave i Mindelunden, i alt 291 pladser.

2009 : 1 kiste, 2 urne begravelser, 2010 : 1 begravelse, 2011 : ingen begravelser.

Fremtidige gravpladstilbud : skønnet behov : 25 % kistegravpladser, 75 % urnegravpladser.

Samlede gravtilbud fremover 136 gravpladser fordelt som følger :

fællesgrav 30 pladser, 20 urnenedsættelser i græs, 4 kistenedsættelser i græs, 50 urnegrave, 32 kistegrave.

4. Fremtidige plejeplaner for kirkegården :

Gravstederne plejes i henhold til aftalen med gravstedsindehaverne.

Gravbede i staudebedene plejes som ensartede bede ifølge overordnet vedtægt for disse bede.

De gamle gravsteder på kirkens østmur ( nr. 7-8, 20-21, og 9-10) ønskes bevaret for eftertiden som de er, dvs. alle hække bevares om disse grave. Nye gravsætninger ønskes ikke her.

Græsarealet nord for kirken prioriteres i et areal for ugentlig græsslåning og et areal for græsslåning 6 – 8 gange pr. sæson.

Alle hække langs med græsarealer sløjfes.

Plænearealet på nedre kirkegård prioriteres ligeledes i et areal for ugentlig græsslåning og et areal med nedsat vedligeholdelse ( 6-8 gange pr. sæson).

5. Forventet arbejdstidsbehov og fordeling mellem gravernes aktiviteter :

22 – 27 ugentlige arbejdstimer i højsæson.

_______________

Dorthe Mortensen

Formand for Kirkegårdsudvalget d. 29. maj 2012.