I Glumsø Kirke findes en række gravminder.

I koret ses tre epiafier:
1. En grå kalkstenstavle, (95 x 81 cm.), med versalskrift: Jens Andresen, Forpagter på Giørslev og Søeholm i Stevns Herred og Kaas i Jylland, med sin Kone Ida Amalia Barfoed har ladet Tavlen opsætte til en liden Prydelse, hans salige Forældre Andrea Michelsen Sognedegn her og Birgitta Jensdatter Berg til Efterminde, som ligger begravet her i Vaabenhuset, og til et Bevis på 500 Rdl., som Jens Andresen har givet til dette Sogns Fattige, hvoraf Degneenken eller fem fattige skal nyde Renten. Pengene er indsat i Præsteenkernes Kasse etc. I A S I A B 1736. (korets nordvæg).

2. En trætavle med hvide versaler på sort bund, opmalet i nyere tid: Æreminde over højlærde Magister Peder Grove Beyer, født i Thye i Jylland 30. Nov. 1707, død i Kiøbenhavn 11. Febr. 1790, Provst i Tybjerg Herred 35 Aar, Sognepræst 53 Aar, tre Gange gift, og i de to første Ægteskaber velsignet med 21 Børn, hvoraf 7 overlevende. De andre 14 og de 3 Koner ligger alle her begravne. (korets nordvæg).

3. Tavle af norsk marmor over Christopher Waldemar Sebbelow, Provst og Sognepræst, født 18. Maj 1751, død 13. Nov. 1797, "i Ægteskab med Anne Kirstine Bay, avlede han en Datter, som med sin Moder begræder et for dem uopretteligt Tab". (korets nordvæg).

I kirkegulvet er nedlagt 2 gravsten:

1. I skibets midtgang: Iochum Stabelfeldt "Skiøte paa Bavelse Gaard", født i Olslo i Holstein 1. Maj 1649, død her i Glumsø 11. Nov. 1695, efter at have levet 15 Aar i Ægteskab med Cidzel Christensdatter, født 7. Okt. 1654 , død ... (7 Børn, 4 Sønner og 3 Døtre). Tyske verslinier. Fordybede bogstaver. Stenens skulpturer er påfaldende gammeldags. I hjørnerne ovaler med evangelisttegn over reliefnavne i renaissanceskjolde. Over indskriften et opstandelsesrelief med knælende portrætfigurer af ægteparret. Foran Kristi gravkiste er Sabelfeldts våben anbragt. Ølandsk sten, svag trapezformet, 157,5 x 81-74 cm.

2. I skibets midtgang ud for syddøren: "Hæderbaarne, gudselskende Møe Johanne Marie, Hr. Hans Ribers Datter i Høibye, død i Glumsøe 16. Juli 1705 i sit 14. Aar". Fordybet i versalskrift. I hjørneovalerne: vinget timeglas, kranie, den døde opstår, livets krone holdt af to arme. Ølandssten, 175,5 x 80 cm.