Helhedsplan for Glumsø Kirkegård

1. Karakteristika.

Glumsø sogn har 2.409 indbyggere og er derfor et stort landsogn.

Glumsø kirke ligger inde i byen, temmelig højt med udsigt over Glumsø sø.

Kirkegården har et brat fald mod syd og sydvest, mens der er fladt terræn mod nord og øst.

En teglmur danner ramme om kirkegården, og en hegnende beplantning mellem præstegårdshaven og kirkegården, samt kastanjetræer mod parkeringspladsen og flere store thujaer spredt rundt på arealet, udgør de væsentligste grønne elementer.

Sydsiden fremstår med græsklædte arealer, her markeres fællesgraven af en granitskulptur af Ullrich Røssing.

Her findes også urne og gravpladser til nedfældning i græsset.

Mod nordvest findes nu en større urnegravplads, denne er dog under afvikling og nye pladser etableres længere mod nordøst.

Det er planen at afslutte det øverste kistegravpladsareal i nordvestbedet med en takshæk og lade vest-skråningen genetablere med et staudebed.

Den største del af kirkegården vender mod nord, hvor terrænet er fladt. Området er delt i to næsten ens grupperinger af gravrækker.

Området længst mod nord planlægges omsluttet af to ensartede staudegravbede.

2. Plan for kirkegårdens udvikling:

Glumsø kirkegård er en by - kirkegård, hvilket betyder lidt ringere pladsmuligheder. Taksterne på sognets tre kirkegårde er dog ens.

For at imødekomme nutidens krav om plads til kistestørrelse, graverens entrepenør maskiner og til handicapvenlige adgangsforhold (kørestole, rollatorer), arbejdes på en udvidelse af alle kistegrave på mindst 1,3 m. x 2,6 m.

Urnegrave vil svinge mellem 1 x 1 – 1 x 2 m. alt efter hvilke bede de ligger i.

I den forbindelse må stierne have en bredde på 1,5 – 2 m., alt efter om det er småstier eller hovedstier.

Hovedstien skal kunne give adgang for bedemandskørsel, samt kørsel for håndværkskøretøjer og andet entrepenør maskinel.

Kirkebygningen friholdes for gravpladser hele vejen rundt om, på nær ved Lapidariet. Det vil værre praktisk i forbindelse med udvendig vedligeholdelse, samt fremhæve bygningen.

Lapidarium langs kirkemuren er dog ikke noget problem for adgangsforhold til arbejdskøretøjer.

Alle Lapidarier har en bund af perlesten og så lidt beplantning som mulig for at fremhæve de bevaringsværdige gravsten.

For at gøre gravpladserne lettere tilgængelige for besøgende, for graveren i hans arbejde og for vedligeholdelsesarbejde med hækklipning, ændres gravenes hækomkransning fra en firesidig til en tresidig hæk med åben front af chaussé sten.

Ifølge allerede udfærdiget og vedtaget fremtidsplan for kirkegården ved landskabsarkitekt Birgitte Fink den 3.10.00. er vi så småt gået i gang med at nærme os den fremtidige kirkegårdsplan.

Afsnit B er næsten helt etableret mod vest, men stadig ikke mod øst. Mod nord skal disse bede afsluttes med en enkel linieføring, der vil danne en lille plads fra indgangen hen mod hovedstien.

Afsnit C står for påbegyndelse, idet mange grave nu er klar til nedlæggelse.

De yderste bede i afsnit B og C er planlagt som enstilplantede bede. Disse bede ønsker vi anlagt som staudebede, med regler ifølge vedtægt.

Staudebed passes som naturbede.

For at gøre bedene harmoniske og ensartede vil der være regler for, hvilken type af gravmonument man kan anvende i hvert bed. Et bed kan have natursten som gravmonument, et andet kan have lærkestolper med messingplade som monument.

Buketter kan sættes på hver grav, men herudover ønskes en mere diskret individuel pyntning end på de traditionelle gravsteder.

Grandækning vil ikke bliver foretaget som i de øvrige bede.

Takshækken i afsnit C kan snart påbegyndes, dog endnu ikke som sammenhængende hæk.

Afsnit D er også påbegyndt, hvor det er muligt, ved at rykke hække og ændre gravmål til længere grave.

Afsnit E nedlægges snarligt række 3500 og i stedet placeres en bænk til besøgende.

Række 3900 afsluttes ved nr. 3964.

Afsnit F ændres ikke.

Afsnit G skal fremover fortsat fungere som Fællesgrav og plænen skal holdes til urnenedsættelser. Få gamle grave resterer, disse kan snart nedlægges.

Afsnit H er nu også lagt ud som plæne og her kan kister nedlægges med enkle gravplader nedfældet i græsset.

Ny bænk sættes på kirkens sydside samt ved fællesgravens østside.

Alle ændringer vil ske ved udløb af gravstedskontrakter.

3. Forventet gravpladsbehov:

Glumsø kirkegård har nu 854 gravpladser, hvoraf langt fra alle er i brug. Når planen for kirkegården er ført ud i livet vil der være 748 pladser i alt.

Dette antal skønnes alt rigeligt, da fremtidens behov for gravtyper vurderes til at ligge omkring 25 % kistegrave og 75 % urnegrave

2009 : 4 begravelser, 8 urnebegravelser, 5 urnebegravelser på fællesgrav – i alt 17 pladser.

2010 : 6 begravelser, 6 urnegravpladser, 12 urnebegravelser på fællesgrav – i alt 24 pladser.

2011 : 4 begravelser, 8 urnebegravelser, 5 urnebegravelser op fællesgrav – i alt 17 pladser.

Forventet gravpladsbehov ud fra de foregående tre års behov må ligge på ca. 28 pladser i alt fordelt på 7 begravelser og 21 urnenedsættelser.

Mulige gravpladstilbud :

a) Kistegravpladser

b) Kistenedsættelser i græs m/sten.

c) Urnegravpladser traditionelle

d) Urnedsættelser i græs m/sten.

e) Urnegravpladser i staudebede.

f) Fælles urnegravpladser.

4. Fremtidige plejeplaner for kirkegården:

Gravstederne plejes i henhold til aftalen med gravstedsindehaverne.

Gravbede i staudebedene plejes som ensartede bede ifølge overordnet plan for disse bede.

Område A, åbent Lapidarium i perlestensunderlag. Denne belægning gælder alle Lapidarier på kirkegården.

Område G og H græsslåning én gang ugenligt.

5. Forventet arbejdstidsbehov og fordeling mellem gravernes aktiviteter:

Her er året rundt arbejde til to fuldtidsstillinger og i spidsbelastninger som granpyntning, hækklipning og beskæring er der behov for hjælp udefra.

________________

Dorthe Mortensen

Formand for Kirkegårdsudvalget den 29. maj 2012.